16 jun 2023

Als reactie op de inzichten die de rapporten Berenschot en SEO in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit LNV hebben gebracht, heeft Dactari een aantal zienswijzen geformuleerd. Hierbij is uitgegaan van de missie en visie van de coöperatie. 

 

Potentieel volledig benutten

Levenslang bijscholen is noodzakelijk. Dit geldt zowel voor nascholing op veterinair
inhoudelijk gebied als scholing op andere vakgebieden zoals bijvoorbeeld op het gebied van
ondernemerschap, communicatie, leiderschap en management. Scholing kan in vele
verschillende vormen plaatsvinden zoals kennisoverdracht door een deskundige of
intercollegiaal overleg.

1. Om levenslang te kunnen bijscholen is een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod
van scholing nodig. Dactari draagt hier onder andere aan bij door nascholing aan te
bieden.
2. Om de kwaliteit van nascholing op transparante manier te kunnen toetsen is het
belangrijk om één breed gedragen veterinaire accreditatie op te zetten. Dactari
vervult hierbij in de toekomst een initiërende en faciliterende rol.
3. Transparante en eenvoudige registratie van gevolgde nascholing maakt dit inzichtelijk
voor de dierenarts en andere betrokkenen maar ook voor diereigenaren. Dactari
biedt hiertoe de mogelijkheid op het PE-Veterinair platform en breidt dit graag verder
uit.
4. Als bovenstaande punten worden uitgevoerd is invoeren van een
(her)registratieplicht met nascholingseis haalbaar en zullen volgens inschatting de
meeste praktiserende dierenartsen dit omarmen. Hierbinnen is ook plaats voor het
instellen van een minimum urennorm. Dactari ziet hier geen beleidsbepalende rol
voor zichzelf.
5. Bij deze punten is volgens Dactari “dierenarts” steeds te vervangen door veterinaire
professional. Samen dragen deze professionals bij aan het vervullen van de missie en
visie. Dactari zal graag als sparringpartner fungeren voor andere organisaties die zich
op andere veterinaire professionals richten zoals Vedias en VPM. Zij kunnen
desgewenst ook gebruik maken van de Dactari diensten.

 

Potentieel volhoudbaar benutten

Om praktiserende dierenartsen te laten floreren en in staat te stellen het vak te vieren zal
meer aandacht besteed moeten worden aan duurzame inzetbaarheid gedurende de hele
carrière van dierenartsen en andere veterinaire professionals.

 1. De aandacht voor duurzame inzetbaarheid zal al moeten starten tijdens de studie en
  de transitie van studie naar praktijk. Dactari ziet het ontwikkelen van een
  begeleidingsprogramma voor tijdens deze transitie als belangrijk punt om een goede
  start in de praktijk te borgen. Dactari ziet zichzelf als één van de partners om dit voor
  de praktijk op te zetten in samenspraak met de faculteit Diergeneeskunde.
 2. Het volledig benutten van het potentieel van paraveterinairen verdient de nodige
  aandacht. Hiermee kan een belangrijke stap gezet worden in het verlagen van de
  werkdruk voor dierenartsen. Dactari draagt hier in de toekomst graag aan bij door
  praktijken te helpen effectief gebruik te maken van alle kennis en talenten van hun
  paraveterinairen.
 3. Het periodiek monitoren van de uitstroom van veterinaire professionals uit de
  praktijk en de redenen die ze daarvoor hebben is belangrijk om te bepalen op welke
  punten effectief actie ondernomen kan worden. Dactari kan hierbij in de toekomst
  een initiërende en faciliterende rol vervullen.

Randvoorwaarden om succesvol te kunnen bijdragen aan deze zienswijze:

 • Stel de behoefte van de praktiserende dierenarts centraal en blijf in gesprek met de
  mensen die zich dagelijks inzetten voor de veterinaire praktijk.
 • Monitor relevante parameters om steeds te bepalen wat de huidige stand van zaken
  is en of aanpassingen effect hebben.

 

Rollen/taken die Dactari voor andere partijen ziet: 

 • Proactief acteren door beleidsbepalende partijen op de geformuleerde bevindingen
  in de rapporten Berenschot en SEO.
 • Op het gebied van kwaliteitsborging zal één regelgevende instantie moet worden
  aangewezen of ingericht.
 • Er zal een instantie moet worden aangewezen of ingericht die de overgang Faculteit –
  Praktiserend werk coördineert.
 • Er is voldoende en kwalitatief goede nascholing nodig, coördinatie is hierbij gewenst.
 • De overheid zou moeten bijdragen in de kosten die bovenstaande punten met zich
  meebrengen. Dit om de maatschappelijk gewenste taken van de dierenarts beter te
  kunnen borgen en om te voorkomen dat alle extra kosten de betaalbaarheid van
  goede veterinaire zorg negatief zouden beïnvloeden.
 • De overheid heeft een ondersteunende (of indien nodig een sturende) taak in het
  bewerkstelligen van bovengenoemde zaken.

Deze versie van de Dactari’s Duidelijkheden is gepresenteerd aan de leden tijdens de ALV van 15 juni. Mogelijk worden nog tekstuele aanpassingen gedaan.

Missie 

Dierenartsen verbinden en helpen de praktijkuitoefening te optimaliseren, omdat wij
het verdienen samen het vak te vieren.

 

Visie 

Praktiserende dierenartsen helpen om hun potentieel volledig en volhoudbaar te benutten.

 

Rapporten doornemen?

Zie onderstaande links voor de volledige onderzoeksrapporten: