05 apr 2022

Meerjarenplan: Dactari aan de slag met jouw inbreng!

Op 23 februari vond de Strategiedag van Dactari plaats, waarbij leden, het bestuur en het team samen kwamen om te brainstormen over de toekomst van Dactari. De dag werd geleid door onafhankelijk voorzitter Stan Steeghs van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR), de vereniging van en voor coöperaties in Nederland. De uitkomsten van deze dag worden gebruikt als input voor richting van de coöperatie in de komende jaren.

Het vertrekpunt van de Strategiedag waren de resultaten van de interviews met practici afgelopen najaar en de daaropvolgende ledenenquête die is ingevuld door ruim 200 leden. De belangrijkste diersoort overschrijdende uitdagingen en kansen die zijn aangegeven door leden van Dactari zijn: 

  • dierenartsentekort
  • invulling van (spoed)diensten
  • aansluiting onderwijs op praktijk
  • saamhorigheid in de beroepsgroep

Aan de hand van de uitkomst van de enquête ledenbehoefte, is in groepjes bediscussieerd waar Dactari voor staat en hoe onze coöperatie de practicus beter kan ondersteunen. Aanwezigen geven aan voornamelijk lid te zijn van onze coöperatie vanuit de AUV-tijd. Daarnaast spreekt de missie: “Dierenartsen verbinden en helpen de praktijkuitoefening te optimaliseren” aan. Samen het vak vieren!  

De voornaamste zorg bij Dactari vanuit de leden is de (on)zichtbaarheid van onze coöperatie. Veel (jonge) dierenartsen weten niet van het bestaan van Dactari af en het is niet voor iedereen duidelijk wat Dactari nou precies doet of wat je aan een lidmaatschap hebt. 

Leden zijn onder andere tevreden over de diensten van ICOVet, zoals de IOD-groepen, en die van Dactari Support, zoals coaching. Over PE-veterinair heersen gemengde gevoelens. Er wordt getwijfeld over of deze dienst op dit moment passend is bij de missie en visie van Dactari.  Daarentegen waren de aanwezigen eensgezind over het nut van het recent opgerichte investerings- en financieringsfonds om innovatie binnen de veterinaire sector te stimuleren.

Over de producten en diensten die de leden missen is uitvoerig gesproken en verschillende opties zijn beoordeeld. In grote lijnen waren de thema’s van de opties: verbeteren van zichtbaarheid, verbinding creëren, praktijkondersteuning en ondernemerschap. Enkele concrete voorbeelden:

  • De brandig/communicatie van Dactari om zichtbaarheid te vergroten en duidelijk te maken wat je hebt aan een lidmaatschap bij de coöperatie
  • Het bieden van een dienst om als dierenarts(praktijk) te maken van een externe vertrouwenspersoon
  • Het organiseren van een (twee)jaarlijks feest gekoppeld aan Dactari Veterinair Financierings- en Investeringsfonds (DVFI) om samenhorigheid te stimuleren
Bij selectie van een strategische opties vonden de aanwezigen het draagvlak onder leden, urgentie, vernieuwend zijn en haalbaarheid de belangrijkste selectiecriteria.
Het bestuur zal de resultaten van de Strategiedag bediscussiëren om te bepalen welke zullen worden uitgevoerd. 
 

Daarnaast spreekt de
missie: “Dierenartsen
verbinden en helpen de
praktijkuitoefening te optimaliseren” aan.
Samen het vak vieren!
 

Het nieuwe strategisch meerjarenplan wordt als eerste voorgelegd aan de Commissie van Advies en vervolgens aan alle leden gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 juni. Zet deze datum dus alvast in je agenda. Het team kijkt er naar uit om met de nieuwe ideeën aan de slag te gaan!