Lidmaatschap Dactari Dierenartsencoöperatie

Dactari Dierenartsencoöperatie is een coöperatie voor praktiserende dierenartsen binnen Nederland. Periodiek wordt er een controle uitgevoerd of alle leden nog voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap. Deze voorwaarden vindt u terug in de statuten van Dactari Dierenartsencoöperatie, Artikel 4.1:

Natuurlijke personen die als dierenarts worden aangemerkt in de zin van artikel 1.1 van de Wet Dieren en als zodanig zijn ingeschreven in het in voormelde wet bedoelde register en die als praktiserend dierenarts hetzij als zelfstandige hetzij in loondienst beroepsmatig diergeneeskundige handelingen zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet Dieren verrichten in het Koninkrijk der Nederlanden.

Uit bovenstaande artikel blijken de volgende voorwaarden voor lidmaatschap:

Voorwaarde 1: het lid moet een natuurlijk persoon zijn
Voorwaarde 2: de natuurlijke persoon is ingeschreven in het Diergeneeskunderegister
Voorwaarde 3: de dierenarts werkt als praktiserend dierenarts
Voorwaarde 4: de dierenarts voert beroepsmatig diergeneeskundige handelingen uit in het Koninkrijk der Nederlanden

Wanneer u deze pagina bezoekt, kan het zijn dat u een brief heeft ontvangen met hierin het bericht dat u niet meer aan alle voorwaarden voldoet of dat we niet over alle gegevens beschikken om te beoordelen of u nog aan alle voorwaarden voldoet.

Hoe kunt u aantonen dat u nog praktiseert?

Wanneer u een brief heeft ontvangen en wilt aantonen dat u nog aan de voorwaarden voldoet, kan dit op meerdere manieren. Lever ons één van de volgende documenten aan waaruit blijkt dat u nog werkzaam bent als praktiserend dierenarts:

Dierenarts in loondienst:

  • Vermelding op (praktijk)website
  • Geldend arbeidscontract (inclusief urenindicatie)
  • Werkgeversverklaring (inclusief urenindicatie)
  • Laatste kwartaalfactuur pensioenfonds (niet ouder dan 3 maanden)

Ondernemer of ZZP’er:

  • Accountantsverklaring m.b.t. het verrichten van diergeneeskundige handelingen
  • Inschrijving Kamer van Koophandel

Kunt u geen van bovenstaande documenten aanleveren? Dan kunt u er ook voor kiezen om ons een schrijven (via e-mail of post) op te sturen met hierin een uitleg van uw werkzaamheden en een urenindicatie.

Bovenstaande documentatie kunt u, onder begeleiding van het antwoordformulier dat u heeft ontvangen bij de brief, versturen naar info@dactari.nl of Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk t.a.v. de ledenadministratie. Let op: wanneer u een brief heeft gehad met hierin het bericht dat we niet over alle gegevens beschikken om te beoordelen of u nog aan de voorwaarden voldoet, is het van belang dat u dit binnen drie weken na dagtekening opstuurt. Wanneer we na drie weken niets van u hebben vernomen, dan wordt het lidmaatschap beëindigd.

Wij hopen u met deze uitleg voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog een vraag met betrekking tot uw lidmaatschap, stuur ons gerust een e-mail op info@dactari.nl of bel ons op 088 0321 880.